RODO

Szanowny kliencie. Od 25 maja 2018 wchodzą nowe przepisy RODO o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych, powierzanych nam dobrowolnie przez użytkowników, jest dla nas szczególnie ważne. Dbamy o ich odpowiednie zabezpieczenie logiczne i informatyczne w naszych systemach IT.

Rzetelnie realizujemy nasze wewnętrzne procedury, aby do Twoich danych osobowych miały dostęp wyłącznie osoby upoważnione. Ograniczenie dostępu nie dotyczy organów państwowych, upoważnionych ustawowo do żądania przekazania danych osobowych (np. organów wymiaru sprawiedliwości).

W każdej chwili masz prawo do wglądu i modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.

Typy pozyskiwanych danych.
Cookies – nasza strona wykorzystuje pliki cookies do celów marketingowych wykorzystywanych do statystyk odwiedzin, reklam google. Więcej na ten temat znajdziesz: Polityka cookies

Administratorem danych osobowych jest:

Perfecta
ul. Komornicka 20
62-052 Komorniki
kontakt: rodo@perfecta-poznan.pl.pl

Jeśli widzisz uchybienia w naszych działaniach w zakresie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt na adres:

rodo@perfecta-poznan.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: „Rozporządzenie”) spółka pod firmą Perfecta z siedzibą w Komornikach przy ul. Komornickiej 20 (dalej: „Spółka”) informuje Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej: „dane” lub „dane osobowe”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdyż są Państwo naszymi Kontrahentami. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, NIP, REGON, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu, dane kontaktowe pracowników i innych osób upoważnionych do realizacji umowy o świadczenie usług a także inne informacje niezbędne do prawidłowego wykonywania łączących nas umów.

Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne ze względu na realizację następujących celów:

1. zawarcie i realizacji umowy na świadczenie usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia UE 2016/679);
2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie możemy mieć w stosunku do siebie w związku z zawarciem lub realizacją Umowy – przez okres obowiązywania Umowy, oraz przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679);
3. realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa telekomunikacyjnego i prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/679);
4. oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego, weryfikacji tożsamości klientów i osób ich reprezentujących,
5. wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności oraz zarządzaniem ryzykiem w Spółce – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) Rozporządzenia;
6. statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f ) Rozporządzenia;
7. marketingu bezpośredniego działalności prowadzonej przez Spółkę w trakcie trwania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez firmę, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
8. marketingu bezpośredniego działalności prowadzonej przez Spółkę po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
9. spełniania spoczywających na Spółce wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. : zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, udzielnie odpowiedzi na oficjalne zapytanie kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym – podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) Rozporządzenia.
10. Nadto przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) udzielonej w określonych celach.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia a następnie realizacji usług na Państwa rzecz. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością ich zawarcia i realizacji.

Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt z Perfecta na adres rodo@perfecta-poznan.pl.

Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, oraz pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Jednocześnie informujemy, iż Pani/ Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/ Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Perfecta oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

Zapewniamy, iż w oparciu o udostępnione Dane spółka nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu Rozporządzenia.

Jednocześnie prosimy o przekazanie niniejszej Klauzuli Informacyjnej Państwa pracownikom, współpracownikom lub innym osobom, których dane przekazaliście do Perfecta (np. w celach korespondencyjnych) w związku z zawarciem lub realizacją umowy.

Perfecta zastrzega prawo do zmiany niniejszej Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych.